Produkty

Kontroly, opravy, HP a PV, plnenie stabilných a pojazdných hasiacich prístrojov

Hasiaci prístrojOprava prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov sa uskutočňuje podľa § 19 odsek 6 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej Republiky č. 719/2002 z.z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti a podmienky prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej opravy prenosných  a pojazdných hasiacich prístrojov.

Pri opravách používame len náhradné diely priamo od výrobcov PHP a pojazdných HP.

Spoločnosť odovzdáva potvrdenie o uskutočnených opravách vrátane certifikovaných náhradných dielov, ktoré boli použité pri oprave.

Kontrola PHP a pojazdných hasiacich prístrojov je každých 12 mesiacov pokiaľ hasiaci prístroj nie je certifikovaný podľa EN3 a každých 24 mesiacov ak je certifikovaný podľa EN3. Tlakové skúšky sú potrebné v prípade poklesu tlaku v hasiacom prístroji, v prípade poškodenia, v prípade použitia hasiaceho prístroja. Každých 5 rokov sa vykonáva tlaková skúška a skúška tesnosti nádoby (pri vodných a penových HP sa vykonáva skúška každé 2 roky)

Stručný obsah kontroly hasiacich prístrojov (môže sa odlišovať podľa konkrétneho typu HP)

 • vonkajší povrch tlakovej nádoby
 • kompletnosť HP
 • meranie tlaku, či zodpovedá potrebným údajom ustanoveným výrobcom
 • kontrola hadice – neporušenosť, priechodnosť
 • kontrola prúdnice
 • kontrola držiaka na stavebnej konštrukcii (prenosné)
 • kontrola uchytenie HP v držiaku (prenosné)
 • kontrola kompletnosti ručného vozíka (pojazdné)
 • kontrola kompletnosti príručného vozidla (pojazdné)
 • kontrola technického stavu na stanici technickej kontroly (pojazdné)
 • umiestnenie plomby na HP
 • umiestnenie štítku o vykonaní kontroly