Produkty

Vykonávanie funkcie špecialistu požiarnej ochrany

– služby špecialistu požiarnej ochrany pri riešení problémov pri návrhu a realizácii stavieb.
– vypracovanie projektov z hľadiska požiarnej bezpečnosti stavieb v zmysle Vyhl. číslo 94/2004 Z.z.
– poradenstvo pri konzultáciách s odborom požiarnej prevencie
– poradenstvo pri realizácii elektrickej požiarnej signalizácie a zariadení na odvod tepla a dymu
– poradenstvo pri výbere hasiacich prístrojov, ich type, množstve a rozmiestnení v zmysle STN 92 0202 – 1