Produkty

Vykonávanie funkcie technika

Technik PO – požiarnej ochrany

Komplexná činnosť technika požiarnej ochrany

– zabezpečenie plnenia povinností, ktoré má vykonávať právnická osoba a podnikajúca fyzická osoba podľa § 9, odstavca 2, zákona NR SR č. 314 / 2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, bude zabezpečované dohodu.

Komplexná činnosť technika požiarnej ochrany zabezpečovaná mandátnou zmluvou :

Vypracovanie kompletnej dokumentácie z hľadiska ochrany pred požiarmi pre firmy, živnostníkov, urbariáty, SVB a NP.

Preventívne protipožiarne prehliadky a odstraňovanie závad z PPP.

Určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru

Dodanie a umiestňovanie požiarno-bezpečnostných tabuliek a symbolov, značenie   únikových ciest fotoluministenčnými tabuľkami a smerovými značkami

Vypracovanie analýzy nebezpečenstva vzniku požiaru

Organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov,

Zastúpenie pred kontrolnými orgánmi a komplexné  riešenie vzniknutých závad

vykonávanie pravidelného školenia o ochrane pred požiarmi:
– novoprijatých zamestnancov,
– vedúcich zamestnancov,
– ostatných zamestnancov,
– preradených zamestnancov,
-osôb, ktoré sa zdržujú v  objektoch,
-osôb (zamestnancov), ktoré sa podielajú na činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
-osôb (zamestnancov) zabezpečujúcich ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase

vykonávanie odbornej prípravy protipožiarnych hliadok:
-protipožiarna hliadka mandanta,
-protipožiarna hliadka pracoviska,
-protipožiarna asistenčná hliadka,

Kontrolný technik PHP

Predaj, dodanie, rozmiestnenie, inštalácia a následné kontroly a servis prenosných hasiacich prístrojov domácich a zahraničných výrobcov

Predaj, dodanie, inštalácia vrátane stavebných prác, označenie, spracovanie sprievodnej dokumentácie, servis, pravidelnú kontrolu, preventívnu údržbu a prehliadku všetkých druhov požiarnych uzáverov, montáž samozatváračov atď.

Predaj, montáž, kontroly, tlakové skúšky, kompletovanie a opravy hydrantových systémov,  hadicových navijákov, hydrantov, suchovodov podľa platných predpisov na celom území SR

Podľa §15ods.2 vyhlášky MV SR č.699/2004 Z.z. musí  každá právnicka a fyzická osoba zabezpečiť najmenej raz za 12 mesiacov  kontrolu zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov v rozsahu:

  • funkčnosť odberných miest, uzatváracích a pripájacích armatúr a uzatváracích ventilov, hadíc a   hadicových navijakov,
  • voľný prístup k zdrojom vody, odberným miestam a hadicovým zariadeniam,
  • vybavenosť hadicových zariadení predpísanou výzbrojou,
  • prevádzkové parametre odberných miest a hadicových zariadení,
  • označovanie vonkajších odberných miest a hadicových zariadení,
  • Pred uvedením zariadení do užívania sa rozsah kontroly rozširuje o kontrolu:
  • realizácie zariadení na hasenie požiarov vodou podľa schválenej projektovej dokumentácie stavby,
  • funkčnosi všetkých druhov ochrany potrubí.

Podzemné hydranty môžeme na základe dohody so zákazníkom označiť tabuľkou na oceľovej tyči podľa s §8 ods.8 citovanej vyhlášky

Priamo pri kontrole môžeme odstrániť všetky zistené nedostatky, tj. doplniť výbavu, vymeniť resp. pretesniť ventily.

O každej kontrole bude vyhotovený záznam podľa §15 ods.3 citovanej vyhlášky, ktorý je súčasťou dokumentácie ochrany pred požiarmi.

Zabezpečovanie proti vykrádaniu hydrantových skrín a PHP systémom generál kľúča

Bezplatná a bezpečná likvidácia prenosných hasiacich prístrojov určených na vyradenie.

Predaj, prenájom a dodávka technických a potravinárskych plynov CO2 v tlakových fľašiach na výčapné zariadenia a zváranie

Ponúkame Vám:

Kompletné služby pre mestá a obce z hľadiska ochrany pred požiarmi

Služby protipožiarnej asistenčnej hliadky pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru

Služby protipožiarnej asistenčnej hliadky v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Služby protipožiarnej asistenčnej hliadky pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb