Produkty

Kontroly požiarnych vodovodov

Vykonávame kontrolu zariadení a príslušenstva na dodávku vody k haseniu požiarov v súlade s vyhláškou MV-SR č. 699/2004 z.z. paragraf 14-15 a STN 730873,90. Podľa zákona je potrebné zabezpečiť vykonanie tejto kontroly najmenej raz za 12 mesiacov pre každú právnickú a fyzickú osobu.

  • tlaková skúška hadicového zariadenia D25
  • tlaková skúška hadice C52